Financiën, bedrijfsvoering & control

Organisaties

Bedrijven, gemeenten, waterschappen, ziekenhuizen, provincies, gemeenschappelijke regelingen, ministeries en non profit organisaties

Activiteiten

Verbetertrajecten, meer grip op financiën, verbetering informatievoorziening, analyses, processen en procedures, opstellen begroting, jaarrekening, tussentijdse rapportages, beleidsnotities, investeringen, kostenverdeelsystematiek, reserves en voorzieningen

Functies

Business controller, project controller, directiecontroller, financieel adviseur, financieel bestuursadviseur, financieel beleidsmedewerker, strategisch adviseur, coördinator p&c producten, teamleider, hoofd financiën